Meoto Yunomi

Gefärbte Shino Glasur

Yunomi 1
Ø 7,3 cm
h 6,8 cm
194 g

Yunomi 2
Ø 7,5 cm
h 6,8 cm
195 g

SOLD


Meoto Yunomi
Meoto Yunomi